REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO MEDIATARGI

Właścicielem sklepu internetowego MEDIATARGI jest firma:

HIRECAR Sp. z.o.o.
ul. Lubelska 17/3, 35-233 Rzeszów
NIP: 5170371583, Regon:362559942 KRS: 0000577512


 Rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO)

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest HIRECAR Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie, ul. Lubelska 17/3, 35-233 Rzeszów, KRS 0000577512, NIP 517-037-15-83 – ( właściciel marki MEDIATARGI oraz STUDIO ART KOMPLET w Rzeszowie)

2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Spółce jest Hubert Trzeciak (e-mail  huberttrzeciak@wp.pl).

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach zawarcia i wykonania umów: sprzedaży, transportu, usługi znakowania, nadruku i pakowania, montażowych oraz wykonawczych. Podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust 1 pkt b) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy i podjęcia działań przed zawarciem umowy.

4. Podanie danych ma charakter dobrowolny. Zapewniamy również Państwa, że dane nie będą sprzedawane lub w inny sposób przekazywane innym podmiotom do celów komercyjnych, chyba, że osoba, której dane dotyczą udzieli na to zgody. Państwa dane osobowe nie będą także przekazywane do państwa trzeciego.

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 7 pełnych lat obrotowych od czasu rozwiązania, wygaśnięcia lub wykonania danej umowy, której dane dotyczą.

6. Do Pani/Pana danych osobowych w celach niekomercyjnych, mogę mieć dostęp nasze podmioty przetwarzające jak kancelaria prawna, firmy windykacyjne, dostawcy, firmy kurierskie i transportowe tylko i wyłącznie w celu realizacji umów oraz firmy współpracujące przy realizacji kampanii marketingowych.

7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

Mając na względzie dbałość o właściwe dysponowanie danymi osobowymi naszych klientów, w związku z wejściem w życie przepisów RODO chcemy Państwa zapewnić, że firma HIRECAR Sp. z o.o. wprowadziła i w pełni stosuje w swojej działalności wewnętrzny System Ochrony Danych Osobowych dostosowany do wymagań RODO. Wszelkie dane osobowe przetwarzane przez HIRECAR Sp. z o.o. podlegają najwyższej możliwej ochronie.

Z poważaniem,
Zespół MEDIATARGI i STUDIO ART KOMPLET

Rzeszów, dnia 24 maja 2018 roku

_____________________________________________________________________________________________________________________

I. Warunki zakupu:
I. 1. Warunkiem zakupu jest zgoda i akceptacja niniejszego regulaminu.
I. 2. Zakupu mogą dokonywać klienci będący osobami fizycznymi (prowadzącymi działalność lub dokonujący zakupu prywatnie) oraz instytucje, organizacje czy jednostki publiczne.
I. 3. Dla osób fizycznych, firm przewidywana jest sprzedaż na podstawie przedpłaty opartej o fakturę pro forma.
I. 4. W przypadku osób fizycznych, firm zlecenie jest przekazywane do zrealizowania po zaksięgowaniu płatności oraz akceptacji projektów.
I. 5. W przypadku jednostek publicznych, organizacji, instytucji, dopuszczalny jest, po indywidualnym rozpatrzeniu odroczony termin płatności. Wymagane jest wówczas oficjalne zamówienie zleceniodawcy.
I. 6. Po akceptacji projektu oraz dokonaniu płatności klient nie ma możliwości odstąpienia od transakcji.

I. 7. Podstawą prawną wystawiania i przesyłania faktur w formie elektronicznej jest art. 106 Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535) Faktura przesyłana w formie elektronicznej zgodnie z Ustawa jest równoznaczna z przesyłaniem faktury wystawionej w formie papierowej i stanowi dokument księgowy.

II. Warunki realizacji:
II. 1. Zlecenia realizowane są w terminie od 3 do 14 dni roboczych od momentu zaksięgowania płatności wykonanej na podstawie faktury pro forma oraz zatwierdzenia projektów. 

Płatności za usługę dokonuje się na rachunek Bankowy Firmy: HIRECAR Sp. z.o.o, ul. Lubelska 17/3, 35-233 Rzeszów – nr. rachunku.: 74 1750 0012 0000 0000 3859 7205

III. Reklamacje:
Reklamacje na towar
III. 1. Reklamację może złożyć każdy klient, którego zlecenie wykonano niezgodnie z zamówieniem lub otrzymał wadliwy towar.
III. 2. Reklamacje przyjmujemy drogą mailową wysłaną na adres sprzedawcy prowadzącego dane zlecenie.
III. 3. Każda reklamacja powinna zawierać dokładny opis niezgodności.
III. 4. Każda reklamacja zgłoszona przez klienta i spełniająca powyższe warunki będzie rozpatrywana indywidualnie.
III. 5. Terminy zgłoszenia reklamacji: Reklamacje można złożyć do 5 dni od momentu dostawy. Po tym czasie reklamacja danej usługi nie będzie rozpatrywana.
III. 6. Zgłoszenia reklamacji przyjmowane są w dni robocze do godz. 16:00.
III. 7. Reklamacje bez względu na rodzaj zgłoszenia będą rozpatrywane w czasie nie dłuższym niż 14 dni roboczych licząc od momentu zgłoszenia.
III. 8. Reklamacje zgłoszone w dni wolne od pracy będą rozpatrywane w czasie nie dłuższym niż 14 dni roboczych licząc od kolejnego dnia roboczego.
III. 9. Aby reklamacja została uwzględniona należy zatrzymać w celu weryfikacji całą partię reklamowanego towaru.

Reklamacje na uszkodzoną przesyłkę:
III. 10. Warunkiem złożenia takiej reklamacji jest widoczne uszkodzenie lub częściowa utrata towaru.
III. 11. Zastrzeżenie należy odnotować na dokumencie przewozowym natychmiast po otrzymaniu towaru oraz sporządzić protokół szkodowy w obecności przewoźnika. Zgłoszenia reklamacyjne należy zgłaszać pisemnie w ciągu 5 dni od dnia przyjęcia przesyłki. W przypadku uszkodzenia przesyłki, Odbiorca zobowiązany jest do jej pozostawienia do dyspozycji firmy HIRECAR Sp. z.o.o. do czasu zakończenia postępowania reklamacyjnego.
III. 12. Reklamacja wniesiona po upływie 5 dni od daty przyjęcia przesyłki bez zastrzeżeń, powoduje wygaśnięcie roszczeń.

Reklamacja terminu dostawy:
III. 13. Odbiorca musi zaznaczyć ten fakt na liście przewozowym w obecności przedstawiciela firmy kurierskiej. Wymagane jest podanie daty i godziny doręczenia oraz przyczyny opóźnienia doręczenia przesyłki (podana przez przedstawiciela firmy kurierskiej). W przypadku udokumentowanej odmowy przyjęcia przesyłki przez Odbiorcę przesyłka jest zwracana do siedziby firmy HIRECAR Sp. z.o.o. na koszt Odbiorcy.
III. 14. Reklamacje z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy o świadczenie Usług transportowych  należy składać do firm kurierskich. Wyłącznie reklamacje za towar zakupiony w sklepie MEDIATARGI  należy składać na piśmie w terminie 5 dni.

IV. Materiały do druku:
IV. 1. Sklep MEDIATARGI nie odpowiada za treści zawarte w pracach przesłanych przez klienta. Jeśli materiały zawierają treści niezgodne z prawem, możemy odmówić drukowania takich materiałów.
IV. 2. Obsługa sklepu  MEDIATARGI nie dokonuje korekty (treści) w materiałach przesłanych przez klienta.
IV. 3. Wszystkie przesłane przez klientów materiały, dotyczące danego zlecenia i przeznaczone do druku są sprawdzane pod względem zgodności ze specyfikacją, która znajduje się przy poszczególnych produktach sklepu MEDIATARGI

IV. 4. W przypadku niezgodności danych przesłanych przez klienta dot. specyfikacji danego produktu,  dane te będą odsyłane do klienta celem poprawy.
IV. 5. Wszystkie dokonywane korekty prac są przesyłane do klienta celem akceptacji. Czas realizacji pracy w takim przypadku liczony jest od momentu otrzymania od klienta akceptacji oraz jak w punkcie II.1
IV. 6. Sklep MEDIATARGI nie archiwizuje plików graficznych. Piki na serwerze FTP oraz przesłane do zleceń, po upływie  30 dni są usuwane.

V. Sklep MEDIATARGI nie ponosi odpowiedzialności za:
a) Wydruk prac błędnie przygotowanych pod względem treści;
b) Wydruk prac błędnie przygotowanych pod względem technicznym. W których nie były dokonywane korekty przez naszych grafików;
c) Wydruk prac zaakceptowanych przez klienta a zawierających błędy techniczne, ilościowe, kolorystyczne – towarów i nadruku;
d) Opóźnienia w dostawie materiałów przez kurierów zewnętrznych;
e) Opóźnienia w druku, które powstały na skutek czynników zewnętrznych niezależnych od sklepu MEDIATARGI, przerw w dostawie energii elektrycznej, opóźnień w dostawie materiałów przeznaczonych pod wydruki itp.;
f) Opóźnienia w terminie realizacji wynikające z terminu dostarczenia poprawnych danych przez klienta;
g) Za terminowość przekazywania środków pomiędzy bankiem klienta a naszym bankiem;
h) Ilość, dostarczonego do Klienta, a zamówionego przez niego, produktu, pod warunkiem, że mieści się ona w przedziale +-3% ilości zamówionej przy zakupie.
i) Sklep MEDIATARGI nie ponosi odpowiedzialności za terminowość przesyłek kurierskich. Reklamacje dotyczące jakości przesyłek kurierskich będą rozpatrywane tylko i wyłącznie po przedstawieniu dokumentów dotyczących szkody (patrz pkt. III)

VI. Sklep MEDIATARGI zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu, informację o zmianie umieści na stronie głównej.

You can`t add more product in compare